Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt